Informacje o testach psychologicznych

TESTY PSYCHOLOGICZNE

W związku z licznymi zapytaniami i zgłoszeniami do Zakładu Psychologii w sprawie użytkowania testów psychologicznych (używanych w pracach lecencjackich, magisterskich, doktoranckich) zamieszczamy informacje dotyczące wykorzystywania powyższych testów.

 

Współczesne standardy praktyki klinicznej odwołują się do postulatów medycyny opartej na dowodach (evidence-based medicine EBM). Jest to podejście ukierunkowane na zwiększenie efektywności postępowania diagnostyczno- terapeutycznego poprzez wdrażanie sprawdzonych empirycznie zasad postępowania (Cierpiałkowska i Sęk, 2016). Zakłada ono, że dobra praktyka medyczna powinna opierać się nie tylko na doświadczeniu klinicysty, ale przede wszystkich odwoływać się do sprawdzonych, rzetelnych danych oraz współczesnych badań naukowych. W konsekwencji pożądanym jest stosowanie standaryzowanych procedur diagnozy i terapii.

Zalecane standardy jasno określają między innymi jakie kompetencje powinna posiadać osoba użytkująca narzędzia diagnostyczne. Zasady te dotyczą także użytkowania wszelkich metod i narzędzi służących diagnozie funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego, społecznego i osobowości.

W Polsce istnieje kilku wydawców tego rodzaju narzędzi. Spośród nich standaryzowane i zaadoptowane do polskich warunków testy wydają m.in. Pracownia Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych PTPiP. Użytkowanie testów jest możliwe po wykupieniu licencji przez osoby o odpowiednich kompetencjach. W większości ich stosowanie oraz interpretacja wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy psychologicznej, poświadczonej dyplomem ukończenia jednolitych studiów magisterskich w dziedzinie Psychologia.

Potrzeba badań odwołujących się do kontekstu biopsychospołecznego oraz rzetelnych i sprawdzonych danych wymaga w praktyce tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych, uwzględniających m.in. aktywny udział psychologów.

Poniżej przedstawiamy listę narzędzi opublikowanych przez Pracownię Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych PTPiP, wraz z określeniem praw do ich użytkowania. Zamieszczamy także stanowisko Komisji ds. Testów Psychologicznych Komitetu Psychologii PAN w sprawie kryteriów wiarygodności wyników badań diagnostycznych.

 

1. WYKAZ TESTÓW WRAZ Z INFORMACJĄ, KTO MOŻE JE WYKORZYSTYWAĆ

2. TESTY DLA PSYCHOLOGÓW I DLA OSÓB PO SZKOLENIU Z PSYCHOMETRII

3. TESTY DLA PSYCHOLOGÓW I DLA OSÓB PO SZKOLENIACH DOTYCZĄCYCH KONKRETNYCH TESTÓW

4. TESTY TYLKO DLA PSYCHOLOGÓW

5. WIARYGODNOŚĆ TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH W BADANIACH