Nauka

Działalność naukowa Zakładu Psychologii1. Tematyka zainteresowań badawczych:

 • Psychologiczne interwencje w chorobach psychosomatycznych.
 • Opieka psychologiczna nad chorym kardiologicznie i kardiochirurgicznie: -  Opieka psychologiczna nad chorymi w okresie przed- i pooperacyjnym pomostowania naczyń wieńcowych oraz operacji wszczepienia protezy zastawki mitralnej i aortalnej. -  Jakość życia w okresie wczesnym i odległym u chorych po pomostowaniu naczyń wieńcowych klasyczną techniką CABG oraz małoinwazyjną techniką typu OPCAB. -  Rola interwencji psychologicznych w profilaktyce i prewencji wtórnej choroby niedokrwiennej serca. -  Chorzy z ostrym zespołem wieńcowym - adaptacja do sytuacji stresowej. -  Opieka psychologiczna nad chorym przed i po transplantacji serca. -  Rola opieki psychologicznej u chorych z wyniszczeniem sercowo-pochodnym (WS-P) -  Poczucie koherencji a przebieg wczesnej rehabilitacji psychosomatycznej u pacjentów po przeszczepie serca. -  Funkcjonowanie neuropsychologiczne u pacjentów po operacji pomostowania naczyń wieńcowych.
 • Percepcja choroby nowotworowej a przebieg procesu leczenia.
 • Psychologiczne aspekty otyłości - etiologia i terapia.
 • Psychologiczne aspekty zaburzeń odżywiania- etiologia i terapia.
 • Obraz własnego ciała a efektywność leczenia chorób somatycznych.
 • Sytuacje utraty przytomności (po wykluczeniu kardiologicznych i neurologicznych czynników ryzyka)  w aspekcie autonomicznego sposobu reagowania i radzenia sobie.
 • Motywacja do leczenia w przebiegu terapii uzależnień u kobiet uzależnionych od alkoholu.
 • Wsparcie oczekiwane a otrzymywane u pacjentów z chorobą Parkinsona - jego wpływ na poziom lęku u pacjentów.
 • Elementy terapeutycznej relacji pomiędzy lekarzem a chorym - jak ją wytworzyć i utrzymać?
 • Zachowania destrukcyjne (autoagresywne i agresywne) u młodzieży w wieku dorastania
 • Używanie substancji psychoaktywnych wśród lekarzy, jako radzenie sobie ze stresem

 

 

2 Zakres i kierunki prowadzonych badań. Tematy prowadzonych projektów badawczych:

 

Badania statutowe:

 • „Samoocena funkcjonowania seksualnego oraz obrazu ciała kobiet w okresie pomenopauzalnym" – 2020
 • „Związek między przestrzeganiem zaleceń terapeutycznych a wybranymi czynnikami psychologicznymi w grupie osób powyżej 50 roku życia" – 2019
 • „Wybrane czynniki psychologiczne a przestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjentów cierpiących na określone choroby cywilizacyjne" – 2018
 • „Rodzina jako czynnik prozdrowotny" – 2017
 • „Obraz własnego ciała w perspektywie gender" – 2016
 • „Postawy zdrowotne lekarzy POZ a ich stosunek do leczenia otyłości" – 2014/2015
 • „Kognitywne aspekty obrazu własnego ciała i ich związek ze stylem życia oraz motywacją do redukcji nadmiernej masy ciała u osób otyłych" – 2013/2014r.
 • „Wpływ interwencji psychologicznej na stan emocjonalny i jakość życia pacjentów z przewlekłą schyłkową niewydolnością nerek, leczonych dializami.” (A. Trzcieniecka-Green)
 • „Kognitywne aspekty obrazu własnego ciała i ich związek ze stylem życia oraz motywacją do redukcji nadmiernej masy ciała o osób otyłych.” (A.Trzcieniecka-Green)

 

Aktualne projekty badań własnych:

 1. Koronawirus SARS CoV-2 - funkcjonowanie psychologiczne. Badania własne Zakładu Psychologii. (PCN/0022/KB/59/20).
 2. Wpływ ograniczeń związanych z pandemią SARS CoV-2 na osoby uzależnione od ćwiczeń fizycznych: koszty psychologiczne i mechanizmy kompensacyjne. Badania Zakładu Psychologii i Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej SUM w Katowicach. PCN/0022/KB/73/20
 3. Znaczenie podejmowanie wyzwań w toku terapii onkologicznej na przykładzie analizy psychologicznych kosztów i zysków udziału w Onkorejsach. PCN/0022/KB/183/19 
 4.  Temperamentalne i temporalne czynniki podejmowania ryzykowanych zachowań seksualnych i uzależnienia od seksu KNW0022/KB/303/18  

 Wcześniejsze badania własne:

 • „Korzystanie ze środków psychoaktywnych jako sposób radzenia sobie w grupie studentów Wydziału Opieki Zdrowotnej.” (B.Szczyrba-Maroń)
 • „Wyznaczniki zaburzeń depresyjnych we wczesnym okresie poporodowym.” (A.Trzcieniecka-Green)
 • „Analiza sytuacji trudnych i sposobów radzenia sobie ze stresem studentów medycyny.” (A.Wons)
 • „Postawa wobec siebie a nadwaga.” (M.Bąk-Sosnowska)
 • „W poszukiwaniu własnej tożsamości. Koncepcja siebie a doświadczenia rodzinne u młodzieży w wieku dorastania.” (K.Sitnik-Warchulska)
 • „Wczesna interwencja behawioralno-poznawcza w rehabilitacji i wtórnej prewencji pacjentów po zawałach serca i wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych.” (A.Trzcieniecka-Green)

 

 

3. Współpraca krajowa i międzynarodowa

 •       współpraca z Uniwersytetem Pedagogicznym w ramach projektu badawczego: ‘Zasoby podmiotowe jako wyznacznik zdrowia funkcjonalnego studentów medycyny” (A.Michalak)

•       współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną SANEPID w Katowicach, w ramach zajęć dla młodzieży szkół średnich, z zakresu profilaktyki zaburzeń odżywiania; stworzenie i realizacja programu edukacyjnego: „Dbam o siebie - żyję zdrowo!”, dla młodzieży i całej społeczności szkolnej szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych regionu śląskiego (M.Bąk-Sosnowska)

•       współpraca ze Śląskim Centrum Chorób Serca – przygotowanie i organizacja warsztatów psychologicznych dla anestezjologów: „Rozmowy o życiu i śmierci – komunikacja lekarza z rodziną potencjalnego dawcy narządów do przeszczepu”

•       współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno- Edukacyjnym Metis w Katowicach -szkolenia o charakterze seminaryjnym i wykładowym z zakresu zdrowia psychicznego dzieci  młodzieży dla pedagogów i psychologów szkolnych z terenu województwa śląskiego (K.Sitnik-Warchulska)

•       współpraca z Państwową Inspekcją Pracy w Katowicach - szkolenia o charakterze seminaryjnym i wykładowym (M. Bąk-Sosnowska, K.Sitnik-Warchulska)

•       popularyzowanie wiedzy z zakresu psychologii ogólnej i psychologii zdrowia w ramach artykułów zamieszczanych na portalach internetowych: Psychiatria Online, Poradnik Medyczny, Odchudzanie.org.pl;

•       propagowanie wiedzy psychologicznej w mediach (m.in.: TV Silesia – cykl programów pt.”Miasto mam”, Radio Em – cykl audycji pt. „Rozwiń skrzydła”, TVN – program pt.”Rozmowy w toku”, TVP1 – program pt.”Kawa czy herbata”, TVP2- program pt.”Pytanie na śniadanie”) (M.Bąk-Sosnowska)

 

 

4. Udział w pracach towarzystw naukowych, członkostwo i pełnione funkcje

•       European Association for the Study of Obesity (M.Bąk-Sosnowska)

•       Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością (M.Bąk-Sosnowska)

•       Polskie Stowarzyszenie Praktycznej Terapii Otyłości (M.Bąk-Sosnowska)

•       Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (K.Sitnik-Warchulska, A.Michalak)

•       Sekcja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (K.Sitnik-Warchulska)

•       Stowarzyszenie dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z ADHD (K.Sitnik-Warchulska)

 

 

  5. Aktywny udział  w konferencjach i kongresach naukowych (tematy wystąpień)

dr hab. n. o zdr. Monika Bąk-Sosnowska

WYSTĄPIENIA MIĘDZYNARODOWE USTNE:

 1. 13th European Symposium of Somatotherapy - 6th European Symposium of Psychosomatic Education. Man - Medicine - Culture, Kraków 24 – 26. 10.2003; K. Bargiel – Matusiewicz, M. Bąk – Sosnowska, A. Michalak, A. Trzcieniecka – Green. The role of psychological education for the doctor-patient relation in the process of medical training.
 2. 13th European Symposium of Somatotherapy - 6th European Symposium of Psychosomatic Education. Man - Medicine - Culture, Kraków 24 – 26. 10.2003; M. Bąk – Sosnowska, A. Michalak, A. Trzcieniecka – Green, K. Bargiel – Matusiewicz. Psychological help for the patients in terminal stage of cancer disease and their families.
 3. International Scientific Conference „A contemporary Man’s quality of life”, Opole 24 – 25.05.2007. M. Bąk – Sosnowska, E. Mandal, B. Zahorska – Markiewicz. Double „body – self” in overweight women.
 4. Central European Congress on Obesity: From Nutrition to Metabolic Syndrome, Czech Republic, Karlovy Vary 25-27.09.2008; Żak-Gołąb A., Zahorska-Markiewicz B., Tomalski R., Holecki M., Bąk-Sosnowska M. The association between anxiety, depression, alexithymia and binge eating in obese patients.
 5. 11th International Congress on Obesity. Stockholm, Sweden 11-15.06.2010; Żak-Gołąb A., Olszanecka-Glinianowicz M., Bąk-Sosnowska M., Olecki M., Zahorska-Markiewicz B.: Does alexithymia influence on the early termination of weight reduction therapy?
 6. International Forum of Endocrinology, Diabetology and Metabolic Disorders, Kraków, Poland 25-27.11.2010; Bąk-Sosnowska M. Psychological relations between endocrinologist and obese patient
 7. Międzynarodowa konferencja Bądź zdrów, Hucisko- Jura Krakowsko-Częstochowska, Polska 7-8.10.2013; Bąk-Sosnowska M. Przez żołądek do serca. Psychoprofilaktyka zaburzeń odżywiania (na zaproszenie)
 8. II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Edukacja i zdrowie w dobie globalizacji”, Dąbrowa Górnicza, Polska, 15-16.05.2014; Monika Bąk-Sosnowska, Magdalena Gruszczyńska. Psychologiczne aspekty podejmowania zachowań zdrowotnych
 9. VII Międzynarodowa Konferencja Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej, Zabrze, Polska 21-23.05.2015. Monika Bąk –Sosnowska. Współpraca chirurga i psychologa w kwalifikowaniu chorych do operacji bariatrycznych (na zaproszenie)

 

WYSTĄPIENIA MIĘDZYNARODOWE PLAKATOWE:

 1. Central European Congress on Obesity: From Nutrition to Metabolic Syndrome, Czech Republic, Karlovy Vary 25-27.09.2008; Żak-Gołąb A., Zahorska-Markiewicz B., Buliński A., Cybulska D., Bąk-Sosnowska M., Tomalski R., Kocełak P., Holecki M., Brytek-Matera A. The connection between binge eating, alexithymia and body image perception in obese women.
 2. Central European Congress on Obesity: From Nutrition to Metabolic Syndrome, Czech Republic, Karlovy Vary 25-27.09.2008; Bąk-Sosnowska M., Zak-Gołąb A., Brytek-Matera A., Kocełak P., Holecki M., Zahorska-Markiewicz B. The relationship between body weight, age, body image and disorders associated with eating behaviours in women with overweight.
 3. Central European Congress on Obesity: From Nutrition to Metabolic Syndrome, Czech Republic, Karlovy Vary 25-27.09.2008; Brytek-Matera A., Spitz E., Bąk-Sosnowska M., Kocełak P., Zahorska-Markiewicz B. Mood and anxiety symptoms and personal life goals among obese women: a cross cultural study.
 4. 23rd Annual Conference of the European Health Psychology Society in Collaboration with the Italian Society of Health Psychology, Pisa 23-26.09.2009; Bąk-Sosnowska M., Trzcieniecka-Green A. Cognitive and emotional indicators of stress in overweight women during a weight loss therapy.
 5. 18th European Congress on Obesity (ECO2011), Turkey, Istanbul 25-28.05.2011; Żak-Gołąb A., Chudek J., Olszanecka-Glinianowicz M., Bąk-Sosnowska M., Holecki M., Zahorska-Markiewicz B. Prevalence of alexithymia among obese patients.
 6. 22nd European Congress on Obesity, Prague, Czech Republic 6-9.05.2015; Wyskida K., Dybczak D., Izydorkiewicz E., Gorki K., Gawełek E., Dworzyńska B., Miraś K., Bąk-Sosnowska M., Chudek J., Madej P., Olszanecka-Glinianowicz M.Self-esteem and its relation to self-recognition of one’s own body in relation to nutritional status of women diagnosed with polycystic ovary syndrome.
 1. 22nd European Congress on Obesity, Prague, Czech Republic 6-9.05.2015; Bąk-Sosnowska M., Kołodziej S., Gojdź K., Skrzypulec-Plinta V. Sense of coherence, health perceptions and attitudes towards obesity treatment of general practitioners in Poland.
 2. 24th European Congress on Obesity, Porto, Portugal 17-20.05.2017; Bąk-Sosnowska M., Janik D. Cultural pattern of gender and the use of wellness treatments in overweight women.
 3. 24th European Congress on Obesity, Porto, Portugal 17-20.05.2017; Bąk-Sosnowska M., Janik D. Wellness treatments and self-esteem in overweight women.
 4. 25th European Congress on Obesity, Vienna, Austria 23-26.05.2018.; Bąk-Sosnowska M., Janik D. The level of anxiety in women seeking professional support in reduction of excessive weight.

 

WYSTĄPIENIA KRAJOWE USTNE:

 1. IV Zjazd Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii. Kraków, 8 – 19. 11. 2002; Bąk – Sosnowska M., Zahorska – Markiewicz B. Aspekty psychologiczne w grupowym leczeniu otyłości.
 2. Śląskie Dni Pielęgniarstwa, Katowice, 06.3003; Bargiel – Matusiewicz K., Bąk – Sosnowska M., Michalak A., Trzcieniecka – Green A. Znaczenie podstawowej wiedzy i umiejętności psychologicznych w zawodzie pielęgniarki.
 3. Promocja Zdrowia Rodziny. Lublin 28 – 30. 05.2004; K. Bargiel-Matusiewicz, M. Bąk-Sosnowska, A. Trzcieniecka-Green. Ocena efektów programu profilaktyki zaburzeń odżywiania.
 4. Profilaktyka w Medycynie, Katowice 24 – 25. 09. 2004; K. Bargiel- Matusiewicz, M. Bąk-Sosnowska, A. Trzcieniecka-Green, J. Kapica. Program profilaktyki zaburzeń      odżywiania „Czas na zdrowie”.
 5. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji”, Zakopane 18 – 20.05.2007. M. Bąk – Sosnowska, E. Mandal, B. Zahorska – Markiewicz. Wyobrażenie własnego ciała u kobiet z nadwagą i jego dynamika w trakcie kuracji odchudzającej.
 6. IV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej „Nowe trendy w psychologii społecznej”, Wrocław 21 - 23.09.2007. M. Bąk – Sosnowska, E. Mandal, B. Zahorska – Markiewicz. Otyłość a obraz ciała -podwójne cielesne „ja” u osób z nadwagą.
 7. I Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością "Nowe spojrzenie na otyłość i zespół metaboliczny", Poznań 27-29.09.2007. Monika Bąk-Sosnowska. Znaczenie czynników psychologicznych w zapobieganiu ponownemu przyrostowi masy ciała u osób otyłych po kuracji odchudzającej (na zaproszenie).
 8. Konferencja „Ból życia: Niedoskonałość - Choroba - Przemijanie”, Wrocław 23-24.05.2008; Bąk-Sosnowska M. Ciężar nadwagi - psychologiczne konsekwencje nadmiernej masy ciała u kobiet.
 9. VIII Kongres Medycyny Rodzinnej „U źródeł zdrowia”, Wisła 5-8.06.2008; Bąk-Sosnowska M. Motywacje pacjenta w leczeniu otyłości (na zaproszenie).
 10. I Ogólnopolskie Dni Otyłości, Poznań 24-25.10.2008; Bąk-Sosnowska M. Oddziaływania psychologiczne jako metoda wspomagająca leczenie otyłości (na zaproszenie).
 11. Seminarium „Praca: Stres? Mobbing?”, Katowice 18.11.2008; Bąk-Sosnowska M. Skutki zdrowotne przewlekłego stresu (na zaproszenie).
 12. Konferencja Najnowsze Standardy Diagnostyczne i Terapeutyczne Zaburzeń Metabolicznych, Poznań 28.02.2009; Bąk-Sosnowska M. Miejsce psychologa
  w leczeniu otyłości
  (na zaproszenie).
 13. II Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Szczecin 17.10.2009; Bąk-Sosnowska M. Zaburzenia jedzenia współwystępujące z otyłością  (na zaproszenie)
 14. II Konferencja Najnowsze Standardy Diagnostyczne i Terapeutyczne Zaburzeń Metabolicznych, Poznań, 27.02.2010; Bąk-Sosnowska M. Otyłość oczami pacjenta – studium psychologiczne (na zaproszenie)
 15. VI Kurs Kształcenia Ustawicznego z Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych, Wisła, 25-27.02.2010; Bąk-Sosnowska M. Kiedy leczenie otyłości ma szansę być skuteczne? Pogląd psychologa (na zaproszenie)
 16. II Ogólnopolskie Dni Otyłości. Forum ekspertów: Powikłania kardiologiczne, diabetologiczne, nefrologiczne i onkologiczne otyłości, Poznań 5-6.11.2010; Bąk-Sosnowska M. Psychologiczne aspekty leczenia pacjenta otyłego ze stłuszczeniem wątroby (na zaproszenie)
 17. III Konferencja Najnowsze Standardy Diagnostyczne i Terapeutyczne Zaburzeń Metabolicznych, Poznań, 26.02.2011; Bąk-Sosnowska M., Ostrowska L. Skuteczne leczenie pacjentów problematycznie otyłych. Pogląd lekarza i psychologa (na zaproszenie)
 18. Beskidzkie Dni Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej, Bielsko-Biała, 26.03.2011; Bąk-Sosnowska M. Psychologiczna charakterystyka pacjenta a wybór metody leczenia otyłości (na zaproszenie)
 19. II Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Olsztyn, 25-27.08.2011; Bąk-Sosnowska M. Psychologiczne przyczyny utrzymywania się nadmiernej masy ciała – znaczenie psychoterapii (na zaproszenie)
 20. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pielęgniarka i położna w bloku operacyjnym”, Katowice, 12.10.2011. Monika Bąk-Sosnowska. Znaczenie wiedzy oraz umiejętności psychologicznych pielęgniarki i położnej w bloku operacyjnym (na zaproszenie).
 21. VI Kongres Akademii po Dyplomie: Diabetologia, Warszawa, 10-11.03.2012. Monika Bąk-Sosnowska. Co zrobić, żeby pacjent przyszedł na kolejną wizytę? (na zaproszenie).
 22.  IV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego: Kardiodiabetologia XXI Wieku, Poznań, 19-21.04.2012. Monika Bąk-Sosnowska, Lucyna Ostrowska. Psychoterapia otyłości w kontekście zaburzeń psychicznych – studium przypadku (na zaproszenie)
 23. IV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego: Kardiodiabetologia XXI Wieku, Poznań, 19-21.04.2012. Lucyna Ostrowska, Monika Bąk-Sosnowska M. Leczenie zachowawcze otyłości z możliwością suplementowania pacjenta otyłego w kontekście zaburzeń psychicznych i emocjonalnych – studium przypadku (na zaproszenie)  
 24. XII Kongres Medycyny Rodzinnej „20 lat Medycyny Rodzinnej w Polsce”, Warszawa, 24-27.05.2012. Monika Bąk-Sosnowska. Dlaczego chcieć, nie zawsze znaczy móc? – psychologiczne uwarunkowania motywacji do redukcji nadmiernej masy ciała (na zaproszenie)
 25. III Ogólnopolskie Dni Otyłości, Poznań, 23-24.11.2012. .Monika Bąk-Sosnowska. O otyłości, której nie ma – pregoreksja. (na zaproszenie)
 26. Konferencja „Zdrowie dzieci i młodzieży – interdyscyplinarna promocja zdrowia”, Katowice 28.11.2012. Monika Bąk-Sosnowska. Przez żołądek do serca.
 27. Dietetyka Forum, Poznań 15.06.2013. Monika Bąk-Sosnowska. Nowe uzależnienia (na zaproszenie)
 28. Międzynarodowa konferencja „Bądź zdrów”, Hucisko 7-8.10.2013. Monika Bąk-Sosnowska. Przez żołądek do serca – psychoprofilaktyka zaburzeń odżywiania (na zaproszenie)
 29. IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Zawiercie 12-14.09.2013. Monika Bąk-Sosnowska. Leczenie otyłości to współpraca ciała z psychiką (na zaproszenie)
 30. IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Zawiercie 12-14.09.2013. Monika Bąk-Sosnowska. Jak się widzę, tak się czuję – uwarunkowania i konsekwencje obrazu własnego ciała (na zaproszenie)
 31. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Niepełnosprawność w ujęciu interdyscyplinarnym”, Katowice 24.10.2013. Monika Bąk-Sosnowska. Psychologiczne aspekty otyłości osób niepełnosprawnych. (na zaproszenie)
 32. Konferencja „Jak emocje wpływają na żywienie. Najnowsze trendy w psychodietetyce stosowanej”, Poznań 28.02.2015. Monika Bąk-Sosnowska. Pregoreksja – niespecyficzne zaburzenia odżywiania w okresie ciąży. (na zaproszenie)
 33. X Ogólnopolska Konferencja Psychologii Zdrowia: Z psychologią po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość?, Gdańsk 15-17.05.2015. Monika Bąk-Sosnowska, Natalia Pawlicka, Mateusz Warchał. Różnice kulturowe w obrazie ciała i stylu życia młodych kobiet z Polski i Japonii.
 34. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Nad Otyłością „Czy otyłość ma płeć?”, Białystok 17-19.09.2015. Monika Bąk-Sosnowska. Zespół napadowego jedzenia a uzależnienie od jedzenia – kryteria różnicowe. (na zaproszenie)
 35. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Nad Otyłością „Czy otyłość ma płeć?”, Białystok 17-19.09.2015. Monika Bąk-Sosnowska. Dlaczego w dowcipie to baba, a nie chłop przychodzi do lekarza? (na zaproszenie)
 36. IV Konferencja: Zdrowy styl życia w kontekście psychodietetyki, Katowice 19.06.2016. Monika Bąk-Sosnowska. Uzależnienie od jedzenia – choroba czy wymówka? (na zaproszenie)
 37. XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Katowice 15-09.2016. Monika Bąk-Sosnowska. Zakres oddziaływań psychologicznych w relacji z pacjentem. (na zaproszenie)
 38. Konferencja: Psychodietetyka – zrozumieć żywienie, Katowice 3.12.2016. Monika Bąk-Sosnowska. Zaburzone jedzenie jako płaszczyzna rozgrywania trudności w związkach. (na zaproszenie)
 39. Konferencja: Prawo a medycyna, Katowice 8.12.2016. Monika Bąk-Sosnowska. Skuteczna komunikacja z pacjentem i innymi zawodami medycznymi. (na zaproszenie)
 1. Konferencja z zakresu zdrowego odżywiania w ramach realizacji działań "Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015-2020", Katowice 15.05.2017. Monika Bąk-Sosnowska. Psychologiczne przyczyny nieprawidłowych zachowań żywieniowych prowadzących do rozwoju otyłości. (na zaproszenie)
 2. I Ogólnopolska Konferencja „Psychika a Dietetyka, czyli jak wypełnić lukę miedzy tym, co wiemy a tym, co jemy”, Łódź 6.05.2017. Monika Bąk-Sosnowska. Gdzie kończy się psychologiczna norma a zaczyna patologia w relacji człowieka z pożywieniem? (na zaproszenie)
 3. VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością - "Obesitologia w teorii i praktyce", Arłamów 7-9.09.2017. Monika Bąk-Sosnowska. Przesiewowa diagnostyka wybranych zespołów psychopatologicznych towarzyszących otyłości (na zaproszenie)
 4. VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością - "Obesitologia w teorii i praktyce", Arłamów 7-9.09.2017. Monika Bąk-Sosnowska. Medyczna diagnoza otyłości a świadomość choroby z perspektywy pacjenta. (na zaproszenie)
 5. VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością - "Obesitologia w teorii i praktyce", Arłamów 7-9.09.2017. Monika Bąk-Sosnowska. Znaczenie uważności (mindfullness) w rozwoju i leczeniu otyłości. (na zaproszenie)
 6. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - "Psychiatria ambulatoryjna", Wisła 7-9.12.2017, Bąk-Sosnowska M. Psychopatologia otyłości. (na zaproszenie)
 7. VII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego; Poznań 11-12.05.2018; Bąk-Sosnowska M. Dialog motywujący jako narzędzie zwiększające efektywność leczenia. (na zaproszenie)
 8. IV Śląska Konferencja Medyczno-Prawna; Zabrze 26.10.2018, Bąk-Sosnowska M. Efektywna komunikacja jako istotny element kultury bezpieczeństwa. (na zaproszenie)
 9. IX Konferencja Żywienie Zdrowie i Choroby; Wrocław, 24.11.2018; Bąk-Sosnowska M. Psychologiczne uwarunkowania postawy wobec własnego ciała oraz jej wpływ na zachowania żywieniowe (na zaproszenie)
 10. XXV Konferencja Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK; Zakopane, 6-9.03.2019; Bąk-Sosnowska M. Jak mam się nie bać normalnie żyć? (na zaproszenie)
 11. 12 Konferencja Naukowa Sekscji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – „W zdrowiu i w chorobie. Trajektorie jakości życia; Katowice, 18-19.05.2019; Dyszy S., Bąk-Sosnowska M. Błąd medyczny – problem o którym warto rozmawiać.
 12. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rozmiar w umyśle”; Poznań, 18.05.2019; Bąk-Sosnowska M. Świadomość własnego ciała a nieprawidłowości w obszarze odżywiania się i masy ciała (na zaproszenie)
 13. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością "Fakty i mity na temat otyłości", Kliczków, 12-14.09.2019; Bąk-Sosnowska M. Pacjent otyły czy pacjent z otyłością - dlaczego słowa mają tak duże znaczenie? (na zaproszenie).
 14. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością "Fakty i mity na temat otyłości", Kliczków, 12-14.09.2019; Bąk-Sosnowska M. Fakty i mity na temat przyjemności jedzenia u osób z nadmierną masą ciała (na zaproszenie).
 15. XXIII Sympozjum Diabetologiczne, Zakopane, 4-6.10.2019. Bąk-Sosnowska M. Problemy w leczeniu chorych w wieku podeszłym okiem psychologa. (na zaproszenie).
 16. XXI Zjazd Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Łódź, 27-29.08.2020. Bąk-Sosnowska M. Chory na cukrzycę i chorobę nowotworową – aspekty psychologiczne.
 17. III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Otyłość Dziecięca: Od poczęcia do dorosłości, Katowice, 2-4.10.2020. Glinianowicz M., Bąk-Sosnowska M. Temperamentalne podłoże samoregulacji a zaburzenia odżywiania się u dzieci i nastolatków.

 

Wcześniejsze:
 
• IV Zjazd Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii. Kraków, 8 – 19. 11. 2002; Bąk – Sosnowska M., Zahorska – Markiewicz B. Aspekty psychologiczne w grupowym leczeniu otyłości.

 • Śląskie Dni Pielęgniarstwa, Katowice, 06.3003; Bargiel – Matusiewicz K., Bąk – Sosnowska M., Michalak A., Trzcieniecka – Green A. Znaczenie podstawowej wiedzy i umiejętności psychologicznych w zawodzie pielęgniarki.
 • Promocja Zdrowia Rodziny. Lublin 28 – 30. 05.2004; K. Bargiel-Matusiewicz, M. Bąk-Sosnowska, A. Trzcieniecka-Green. Ocena efektów programu profilaktyki  zaburzeń odżywiania.Profilaktyka w Medycynie, Katowice 24 – 25. 09. 2004; K. Bargiel- Matusiewicz, M. Bąk-Sosnowska, A. Trzcieniecka-Green, J. Kapica. Program profilaktyki zaburzeń      odżywiania „Czas na zdrowie”.

 • ?VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji”, Zakopane 18 – 20.05.2007. M. Bąk – Sosnowska, E. Mandal, B. Zahorska – Markiewicz. Wyobrażenie własnego ciała u kobiet z nadwagą i jego dynamika
  w trakcie kuracji odchudzającej.

 • ?IV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej „Nowe trendy
  w psychologii społecznej”, Wrocław 21 - 23.09.2007. M. Bąk – Sosnowska, E. Mandal, B. Zahorska – Markiewicz.
  Otyłość a obraz ciała -podwójne cielesne „ja”
  u osób z nadwagą.

 • Sitnik-Warchulska K., "Rysując siebie". Test drzewo w diagnozie i terapii młodzieży podejmującej skrajne zachowania destrukcyjne i autodestrukcyjne. Ogólnopolska Konferencja Psychiatrów Dzieci i Młodzieży" Od genów do rodzicielstwa, od rodziny do instytucji", Warszawa, 28-30.03.2008
 • Michalak A. - Moderator sesji: „Edukacja zdrowotna pacjenta i jego rodziny jako integralna część procesu terapeutycznego.” I Sląska Konferencja Szpitali Promujących Zdrowie, 21.04.2008, Zabrze
 • Bąk-Sosnowska M. Znaczenie obrazu własnego ciała dla powstawania i utrzymywania się otyłości.18 konferencja Naukowo - Szkoleniowa “Ku lepszemu rozumieniu swoich psychicznych i somatycznych wartości”, Warszawa 16-17.05.2008;
 • Bąk-Sosnowska M. Motywacje pacjenta w leczeniu otyłośc).VIII Kongres Medycyny Rodzinnej „U źródeł zdrowia”, Wisła 5-8.06.2008;
 • Trzcieniecka-Green A. “Addiction – a quest for love.” 13th International Congress on Integrative and Eclectic Psychotherapy, 7-13.07.2008, Puerto Vallarta
 • Trzcieniecka-Green A., Sitnik-Warchulska K., Michalak A., Jakubowski D., Gąsior Z., Poloński L. “The effects of early psychological intervention on emotional well-being of patients following MI & CABG.” Heart & Mind, Psychogenic Cardiovascular Disease Conference, 3-5.09.2008 Prato
 • Bargiel-Matusiewicz K., Trzcieniecka-Green A., "The psychological intervention for hemodialysis patients.” 22 Conference of the European Health Psychology Society, 9-12.09.2008, Bath
 • Trzcieniecka-Green A., Sitnik K., Gawlik M., “The psychological functioning of hemodialysis patients.” 22 Conference of the European Health Psychology Society, 9-12.09.2008, Bath
 • Trzcieniecka-Green A., Michalak A., Truszczak B., "The effects of early psychological intervention on emotional well-being of patients following coronary bypass surgery.” 22 Conference of the European Health Psychology Society, 9-12.09.2008, Bath
 • Żak-Gołąb A., Zahorska-Markiewicz B., Tomalski R., Holecki M., Bąk-Sosnowska M. The association between anxiety, depression, alexithymia and binge eating in obese patients. Central European Congress on Obesity: From Nutrition to Metabolic Syndrome, Czech Republic, Karlovy Vary 25-27.09.2008;
 • Żak-Gołąb A., Zahorska-Markiewicz B., Buliński A., Cybulska D., Bąk-Sosnowska M., Tomalski R., Kocełak P., Holecki M., Brytek-Matera A. The connection between binge eating, alexithymia and body image perception in obese women. Central European Congress on Obesity: From Nutrition to Metabolic Syndrome, Czech Republic, Karlovy Vary 25-27.09.2008;
 • Bąk-Sosnowska M., Zak-Gołąb A., Brytek-Matera A., Kocełak P., Holecki M., Zahorska-Markiewicz B. The relationship between body weight, age, body image and disorders associated with eating behaviours in women with overweight. Central European Congress on Obesity: From Nutrition to Metabolic Syndrome, Czech Republic, Karlovy Vary 25-27.09.2008;
 • Brytek-Matera A., Spitz E., Bąk-Sosnowska M., Kocełak P., Zahorska-Markiewicz B. Mood and anxiety symptoms and personal life goals among obese women: a cross cultural study. Central European Congress on Obesity: From Nutrition to Metabolic Syndrome, Czech Republic, Karlovy Vary 25-27.09.2008;
 • Bąk-Sosnowska M. Oddziaływania psychologiczne jako metoda wspomagająca leczenie otyłości. I Ogólnopolskie Dni Otyłości, Poznań 24-25.10.2008;
 • Trzcieniecka-Green A., „Komunikacja lekarz-pacjent jako istotny element procesu leczenia” Konferencja: Profilaktyka w Medycynie. 24-25.10.2008, Katowice
 • Bąk-Sosnowska M. Skutki zdrowotne przewlekłego stresu Seminarium „Praca: Stres? Mobbing?”, Katowice 18.11.2008;
 • Bąk-Sosnowska M. Miejsce psychologa w leczeniu otyłości Konferencja Najnowsze Standardy Diagnostyczne i Terapeutyczne Zaburzeń Metabolicznych, Poznań 28.02.2009;
 • Michalak A. - Moderator sesji: „Edukacja zdrowotna pacjenta i jego rodziny jako integralna część procesu terapeutycznego.” II Sląska Konferencja Szpitali Promujących Zdrowie, 30.03.2009, Zabrze
 • Haberka M., Mizia-Stec K., Mizia M., Sitnik-Warchulska K., Gieszczyk K., Cmiel A., Early one-month therapy with n-3polyunsaturated fatty acids in acute myocard ial infarction exert beneficial effects on patients mood and quality of life. 13 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Poznań 24-26.09.2009
 • Bąk-Sosnowska M., Trzcieniecka-Green A. Cognitive and emotional indicators of stress in overweight women during a weight loss therapy. 23rd Annual Conference of the European Health Psychology Society in Collaboration with the Italian Society of Health Psychology, Pisa 23-26.09.2009;
 • Bąk-Sosnowska M. Zaburzenia jedzenia współwystępujące z otyłością II Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Szczecin 17.10.2009;
 • Czapnik J., Sitnik-Warchulska K., Porwik M., Lech S. Gawęda D., Albert L., „Wpływ zmian dokonanych w programie terapii w latach 2006 –2008 w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic na ujawnianie przez pacjentów doświadczania przemocy fizycznej i psychicznej. Konferencja Trzech Sekcji „Psychoterapia wobec przemocy”, Kraków 24-25.10.2009 (współautor warsztatu)
 • Michalak A. „Rozmowy o życiu i śmierci. Pomoc psychologa w kontakcie lekarza z rodziną dawcy narządów do przeszczepu.” 18 Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej, 23-24.10.2009 Kraków
 • Bąk-Sosnowska M. Otyłość oczami pacjenta – studium psychologiczne II Konferencja Najnowsze Standardy Diagnostyczne i Terapeutyczne Zaburzeń Metabolicznych, Poznań, 27.02.2010;
 • Bąk-Sosnowska M. Kiedy leczenie otyłości ma szansę być skuteczne? Pogląd psychologa VI Kurs Kształcenia Ustawicznego z Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych, Wisła, 25-27.02.2010;
 • Michalak A. - Moderator sesji: „Edukacja zdrowotna pacjenta i jego rodziny jako integralna część procesu terapeutycznego.” III Sląska Konferencja Szpitali Promujących Zdrowie, 29.03.2010, Zabrze
 • Żak-Gołąb A., Olszanecka-Glinianowicz M., Bąk-Sosnowska M., Holecki M., Zahorska-Markiewicz B.: Does alexithymia influence on the early termination of weight termination of weight reduction therapy?11th International Congress on Obesity. Stockholm, Sweden 11-15.06.2010;
 • Sitnik-Warchulska K., "Między normą a patologią". Zaburzenia zachowania i emocji w okresie dzieciństwa i dorastania. IX edycja konferencji dla szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i ośrodków szkolno-wychowawczych pt. „Widzę, rozumiem, pomagam…”, Ustroń 30.09-01.10.2010
 • Sitnik-Warchulska K. „Diagnozowanie osób dorosłych pod kątem Zespołu Aspergera.”, Konferencja Rehabilitacja osób niewidomych i z zespołem Aspergera drogą do ich niezależności, Katowice 18.10.2010
 • Bąk-Sosnowska M. Psychologiczne aspekty leczenia pacjenta otyłego ze stłuszczeniem wątroby. II Ogólnopolskie Dni Otyłości. Forum ekspertów: Powikłania kardiologiczne, diabetologiczne, nefrologiczne i onkologiczne otyłości, Poznań 5-6.11.2010;
 • Bąk-Sosnowska M. Psychological relations between endocrinologist and obese patient International Forum of Endocrinology, Diabetology and Metabolic Disorders, Kraków 25-27.11.2010;
 • Sitnik-Warchulska K., Kalejdoskop zachowań. Zaburzenia psychiczne wieku dorastania. Akademia umiejętności pedagoga i psychologa szkolnego. Trudne zachowania czy wymagający uczeń?, Ustroń, 04-05.11.2010
 • Bąk-Sosnowska M., Ostrowska L. Skuteczne leczenie pacjentów problematycznie otyłych. Pogląd lekarza i psychologa. III Konferencja Najnowsze Standardy Diagnostyczne i Terapeutyczne Zaburzeń Metabolicznych, Poznań, 26.02.2011;
 • Bąk-Sosnowska M. Psychologiczna charakterystyka pacjenta a wybór metody leczenia otyłości. Beskidzkie Dni Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej, Bielsko-Biała, 26.03.2011;
 • Michalak A. - Moderator sesji: „Edukacja zdrowotna pacjenta i jego rodziny jako integralna część procesu terapeutycznego.” IV Sląska Konferencja Szpitali Promujących Zdrowie, 11.04.2011, Zabrze
 • IV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego: Kardiodiabetologia XXI Wieku, Poznań, 19-21.04.2012. Lucyna Ostrowska, Monika Bąk-Sosnowska M. Leczenie zachowawcze otyłości z możliwością suplementowania pacjenta otyłego w kontekście zaburzeń psychicznych i emocjonalnych – studium przypadku (na zaproszenie)  

 • ?XII Kongres Medycyny Rodzinnej „20 lat Medycyny Rodzinnej w Polsce”, Warszawa, 24-27.05.2012. Monika Bąk-Sosnowska. Dlaczego chcieć, nie zawsze znaczy móc? – psychologiczne uwarunkowania motywacji do redukcji nadmiernej masy ciała (na zaproszenie)

 • ?III Ogólnopolskie Dni Otyłości., Poznań, 23-24.11.2012. .Monika Bąk-Sosnowska. O otyłości, której nie ma – pregoreksja. (na zaproszenie)

   

 mgr. Julia Wyszomirska

Postery:

22 Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego "Neuropsychologia w medycynie - medycyna w neuropsychologii", Lublin 29-30.11.2019. Wyszomirska J. Żyję w gabinecie krzywych luster - studium przypadku. 

3 Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej - "Modele uprawiania psychologii klinicznej w teorii i praktyce", Poznań 22-24.11.2018. Wyszomirska J., Martyniak E. Tytuł: Tu nie ma żartów. Poczucie humoru w schizofrenii.

Ustne:

12 Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - "W zdrowiu i w chorobie. Trajektorie jakości życia", Katowice 17-18.05.2019. Hildebrandt I., Wyszomirska J. Słonka J. Zachowania zdrowotne i stosunek do choroby przewlekłej - wyniki badań pacjentów z rozpoznaniem zakażenia HIV.

12 Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - "W zdrowiu i w chorobie. Trajektorie jakości życia", Katowice 17-18.05.2019. Wyszomirska J., Żaneta Rachwaniec-Szczecińska Ż. Perspektywa czasowa w schizofrenii.

12 Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - "W zdrowiu i w chorobie. Trajektorie jakości życia", Katowice 17-18.05.2019. Wyszomirska J., Rachwaniec-Szczecińska Ż. Znacznie leczenia paliatywnego i radykalnego dla jakości życia pacjentów onkologicznych.

 

mgr. Żaneta Rachwaniec

Wystąpienia:

Comparison of worklife areas and stress severity assessment in four occupation; groups: Auditors, policemen, helping professionals and knowledge workers; Agata Chudzicka-Czupała, Damian Grabowski, Marta Stasiła-Sieradzka, Żaneta Rachwaniec-Szczecińska
Konferencja: 14th EAOHP CONFERENCE | 2020, Promoting healthy and sustainable work, Cypr

 

 

6. Posiadane autorstwo  innowacji i patentów

 •       opracowanie i wdrożenie autorskich programów zajęć praktycznych i terenowych w ramach nauczania studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego psychologii ogólnej, psychologii społecznej, psychologii klinicznej i psychoterapii.

•       przygotowanie merytoryczne programu i przebiegu studiów podyplomowych (w zakresie zagadnień psychologicznych) przy Wydziale Opieki Zdrowotnej ŚUM

•       założenie i prowadzenie witryny internetowej poświęconej psychologii zdrowia: (www.psychosomatyka.net) (M.Bąk-Sosnowska)

 

 

7. Przyznane nagrody

 •       Nagroda zespołowa III stopnia J.M.Rektora SUM za opracowanie i wydanie podręcznika: ”Psychologia-podręcznik dla studentów kierunków medycznych” red. Anna Trzcieniecka-Green, Universitas, Kraków 2006

•       Nagroda zespołowa II stopnia J.M.Rektora SUM za wprowadzenie autorskich programów dydaktycznych z wykorzystaniem zajęć terenowych w placówkach uzależnień od alkoholu i narkotyków.

•       Nagroda zespołowa I stopnia J.M. Rektora SUM za opracowanie programu dystansowego (E-learning) nauczania opieki środowiskowej dla pielęgniarek i położnych (realizowanego w ramach programu LEONARDO DA VINCI) oraz współpracę z ośrodkami zagranicznymi (Francja, Czechy, Słowacja, Węgry) i wykorzystanie nowoczesnych metod kształcenia

 

 

 

8. Prowadzenie kół STN i ich dorobek

 

Psychologiczne Studenckie Koło Naukowe (opiekun koła: Magdalena Gruszczyńska).

 

 

 

Psychologiczne Studenckie Koło Naukowe (opiekun koła: Alicja Michalak).

•       Szatan A, Sygulla A, Smędowski A, Michalak A. „Nie obok, ale razem… - relacja między partnerami w okresie ciąży”. Eukrasia vol.10 ”Family center care”, Katowice 2008, str.137-144,

•       Czynny udział członków na IV Międzynarodowej i XLVIII Międzywydziałowej Konferencji Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 06-07.05.2009 Zabrze

•      „Ocena porównawcza postrzegania porodu przez położne oraz przyszłych rodziców.” Katarzyna Sygulla, Adrian Smędowski, Agnieszka Szatan  

•       „Poziom lęku u rodziców dzieci hospitalizowanych w klinice intensywnej terapii i patologii noworodka w Zabrzu.” Wojciech Suda, Anna Pukas

•       Opracowanie poradnika dla położnych: „Pomoc psychologiczna dla pacjentek oddziałów położniczych i ginekologicznych